top of page
gold-jewelry-diamond-shop-with-rings-necklaces-luxury-retail-store-window-display-showcase

הסמכת צורפים

חזון
איגוד התכשיטנים בישראל נוצר בשנת 1983 בכדי לתת מענה מקיף לצרכי יצרני התכשיטים בישראל. כבר בראשית דרכו, יזם האיגוד את הכשרת דור העתיד של הצורפים בארץ, כאינטרס קיומי - עליון של ענף התכשיטים. מסיבה זו, ולנוכח ריבוי בלתי אפשרי של מסגרות לימוד חובבניות בתחום לצד מסגרות מקצועיות מאוד, לקח על עצמו האיגוד משימה רחבת היקפה של מיון ודירוג מסגרות הלימוד השונות כך שניתן יהיה לפקח ולעודד את המסגרות המקצועיות יותר. החזון של האיגוד בנושא זה הוא הדרכת אנשי ונשות הענף לכדי מצויינות מקצועית שתסייע בהעלאת קרנו של ענף התכשיטים הישראלי בארץ ובעולם כולו.
 
פיקוח תוך שיתוף פעולה
מכיוון שהאיגוד הינו גוף ללא כוונת רווח, ובמקביל חלק בלתי נפרד מענף התכשיטים הוא נמצא בנקודה מרכזית חשובה, המאפשרת לו יכולת פעולה נדירה כגוף המסוגל להיטיב לחברי האיגוד (ואף לענף התכשיטים כולו) מעמדה נטולת אינטרסים כלכליים תוך שיתוף פעולה אמיתי ועמוק עם הפועלים בענף התכשיטים. מעמדה זו ממש פועל ויפעל האיגוד בכדי להעניק רשיונות לבתי הספר שיעמדו בתנאי התקנון.
 
התאמת ענף התכשיטים לצורך גיוס הדור החדש
ענף התכשיטים עבר תהפוכות טכנולוגיות אדירות בשני העשורים האחרונים, שהפכו אותו ממלאכה זעירה לתעשייה לכל דבר ועניין. האיגוד רואה בגיוס אנשים איכותיים (הן מבחינת כישרון טכני והן במימד הכישרון העיצובי) אפיק חשוב בו ניתן וצריך לפעול, בכדי להתאים את הענף בישראל לאתגרים הטכנולוגיים הנכונים לנו בעשורים הבאים.
 
עידוד מסגרות ייצור מגוונות
אחת מהתוצאות המובהקות של השינויים הטכנולוגיים הנ"ל מתבטא ביכולתם של אומנים מעטים להתחבר לכדי עסק קטן המסוגל לייצר כמויות לא מבוטלות של תכשיטים ולשווקם באפיקים דיגיטליים. האיגוד מכבד ומעודד את קיומם של כל מסגרות הייצור באשר הן ומאמין שיש להטמיע את עניין השיווק והמודרניזציה כבר בתהליך הלמידה בבתי הספר.
איכות על פני כמות
היותה של מדינת ישראל מדינה קטנה החברה ב EOCD, מצמצמת את האפשרויות שלה לתפקד כמדינה המסוגלת לייצר תכשיטים בכמויות עתק (כדוגמאת סין,טורקיה תאילנד וכו'). לאור עובדה זו נתיב הרווח היחיד יכול להיות כאשר קיימת העדפה ברורה של איכות על פני כמות וחיפוש שווקים המעריכים מוצרים מעין אלה. האיגוד יעודד את כל בתי הספר הנמצאים תחת פיקוחה להעלות על נס את עניין איכות הייצור ואיכות הגימור בתכנים שהם מעבירים לתלמידיהם.
bottom of page