top of page

ירחון איגוד התכשיטנים, נובמבר 2023


חברים יקרים


המלחמה נמשכת, תקופה קשה. השוק בארץ מעט מתאושש, התכשיטים עם סמלים מסורתיים\לאומיים מככבים, ממש כמו במלחמות של פעם הישראלים קונים תליוני חי, מגן דוד, מפת ארץ ישראל ועוד עיצובים יפים.


התקופה המאתגרת שאנו עוברים מחייבת אותנו להיות מרוכזים ויוזמים יותר, אל תחכו לחדשות. אפקט המכירות כמו בקורונה החל בארץ ובחו"ל הקרבה לחגיהם מעוררת את השווקים. תפרסמו ברשת, תחזקו את אתרי המכירות, תצלמו רילס בטלפון ותעלו.


בקרוב יחלו שבועות המכירות באונליין כמו Black Friday, סייבר מנדיי, חגי המולד והסילבסטר, אז תירוצים למכור לא חסר. תכינו את המלאי וקדימה.


כזכור בתקופה זו רוב הציבור בבית והצורך בפיצוי רגשי עולה, תעזרו ללקוחות לבחור מתנות יפות, זה רק עניין של הנגשה נכונה.
לבקשת חברים רבים להלן ריכוז כלי סיוע והסברים לתקופת המלחמה:הקלות במתווה החל"ת


ביום 9.11.23 פורסם ברשומות חוק התכנית לסיוע כלכלי (הוראת שעה - חרבות ברזל), התשפ"ד-2023 (להלן: החוק), ה כולל גם שורת הקלות לרבות במתווה החל"ת מה שיאפשר למעסיקים גמישות למעסיקים להוציא את עובדיהם לחל"ת תקופות קצרות יותר. תוקפו של החוק ותיקוני החקיקה שבמסגרתו החל מיום 7.10.2023 ועד ליום 30.11.2023 (להלן: התקופה הקובעת) ושר האוצר רשאי להאריך את התקופה הקובעת עד ליום 31.12.2023. להלן קישור לאתר הביטוח הלאומי

להלן עיקרי ההקלות במתווה החל"ת:

 • תקופת ההקלות הקלות יחולו למפרע לגבי מי שיצא לחל"ת בתקופה שבין ה-7.10 ועד ל-30.11 , כאשר מועד היציאה לחל"ת שנקבע לפי שירות התעסוקה יהיה החל מהיציאה בפועל של העובד לחל״ת (להלן: התקופה הקובעת). כלומר גגם עובדים שהוצאו לחל"ת החל מיום 7.10,23 ולא נרשמו בשירות התעסוקה, יהיה זכאים לדמי אבטלה לפי המועד בו הוצאו בפועל לחל"ת

 • הפסקות עבודה המזכות בדמי אבטלה נקבע כי עובד יהיה זכאי לדמי אבטלה בגין הפסקות בעבודה כדלקמן 1. פיטורים; 2. הוצאה לחופשה ללא תשלום של 14 ימים (במקום 30 ימים) ביוזמת המעסיק;ֻ 3. יציאת עובד לחל"ת ביוזמתו יציאת עובד מיוזמתו לחל"ת של לפחות 14 ימים, ובלבד שמתקיימים שני תנאים מצטברים: בן זוגו של העובד שוהה בשירות מילואים או נקרא לשירות עבודה לפי הוראות חוק שירות עבודה בשעת חירום, התשכ"ז – 1967; לעובד ולבן הזוג כאמור ילד שטרם מלאו לו 14 שנים או ילד שהוא תלמיד עם צרכים מיוחדים כהגדרתו בחוק חינוך מיוחד, תשמ"ח - 1988.

 • תקופת ההכשרה המינימלית לקבלת דמי אבטלה תקטן ל-6 חודשים מתוך 18 חודשים על פי המתווה החדש תקופת האכשרה קוצרה ל- 6 חודשים מתוך 18 החודשים האחרונים ולגבי אדם עם מוגבלות, תקופת אכשרה של 3 חודשים (אדם עם מוגבלות – מי שזכאי לקצבת נכות. כלומר, עובד שעבד 6 חודשים מתוך 18 חודשים שקדמו להפסקת העבודה יהיה זכאי לדמי אבטלה.

 • הפחתת תקופת החל"ת המינימלית עד לקבלת דמי אבטלה מ-30 ל-14 יום דמי אבטלה ישולמו לעובד שהוצא לחופשה ללא תשלום לתקופה של 14 ימים לפחות, במקום תקופה מינימלית של 30 ימים כקבוע בחוק היום.

 • הארכה אוטומטית של ימי האבטלה למי שניצל 180% מימי הזכאות ב-4 השנים האחרונות עובד שעבודתו הופסקה בתקופה הקובעת וניצל 180% מימי הזכאות לדמי אבטלה בארבע השנים האחרונות, יהיה זכאי לקצבה מלאה עד לתום התקופה הקובעת, גם אם הוא מתחת לגיל 40. במצב הרגיל הזכאות הזו חלה רק לגבי מובטל חוזר מעל גיל 40.

 • הארכת חל״ת אוטומטית למפונים נקבע כי מבוטחים המתגוררים בישובים שפונו על פי החלטת הממשלה בתקופה הקובעת, ושניצלו את מלוא הזכאות לדמי אבטלה לפני התקופה הקובעת או במהלכה, יהיו זכאים לדמי אבטלה עד לתום התקופה הקובעת.

 • ביטול קיזוז ימי חופשה צבורים עד לקבלת דמי האבטלה. דמי האבטלה ישולמו החל מהיום הראשון לחל"ת, גם אם המבוטח זכאי במהלך תקופת הזכאות לימי חופשה, וזאת במקום המצב הרגיל לפיו תשלום קצבת האבטלה יחל רק לאחר תום יתרת ימי החופשה לזכותו של העובד.

 • ביטול 5 ימי המתנה במהלך התקופה הקובעת תחילת תשלום דמי האבטלה יהיה ללא תקופת ההמתנה של 5 ימים;

 • ביטול גבייה מהמעסיק בתקופת החל”ת בסך של 350 ש״ח מתן פטור למעסיקים החייבים בדמי ביטוח בעד עובד הנמצא בחל"ת של 14 ימים לפחות. במצב הרגיל מעסיק חייב בתשלום דמי ביטוח בגין עובד שהוצא לחל"ת במהלך החודשיים הראשונים בשיעור של 6.57% משכר המינימום. חובה זו בוטלה במתווה כאמור;

 • מענק הסתגלות מיוחד לבני 67 ומעלה שאיבדו את מקום עבודתם

 • מי שמתקיימים לגביו כל התנאים כמפורט להלן, יהיה זכאי למענק מיוחד: 1. עובד מעל גיל 67 שפוטר או הוצא לחל"ת ביוזמת המעסיק בתקופה הקובעת לתקופה רצופה של 14 ימים; 2. הוא היה עובד שכיר בתקופה של שלושה חודשים רצופים לפחות בתכוף לפני החודש בו חלה הפסקת עבודתו

 • תשלום ושיעור המענק המענק המיוחד ישולם למי שמועד הפסקת עבודתו חל בתקופה הקובעת והיה מחוסר עבודה 14 ימים רצופים לפחות. המענק יהיה בשיעור של 75% מהכנסתו מעבודה כשהיא מחלוקת ב- 90 ועד למקסימום 134 ש"ח ליום כפול מס' הימים בחודש בהם היה מחוסר עבודהתביעת פיצויים עבור נזק עקיף (נזק כלכלי) שנגרם לעסקים ברחבי הארץ בעקבות מלחמת חרבות ברזל - פיצוי הוצאות מזכות


שירות זה מאפשר לעסקים ברחבי הארץ, שמחזור עסקאותיהם בשנת 2022 הוא מ- 12,000 ₪ ועד 400,000,000 ₪, להגיש תביעת פיצויים עבור נזק עקיף - הנזק הכלכלי שנגרם לעסק בשל תשלום הוצאות קבועות ותשלום שכר כתוצאה ממלחמת חרבות ברזלשווי שימוש ברכב - הנחיות מיוחדות בתקופת מלחמת "חרבות ברזל"

רשות המיסים פרסמה עדכון אודות עובדים בעלי רכב צמוד שהחזירו את הרכב למעסיק שלהם עקב גיוסם למילואים בצו 8 או יציאתם לחל"ת לתקופה לא ידועה. בהתאם לעדכון, במצבים אלה שווי השימוש ברכב ייזקף להכנסתם של העובדים באופן יחסי בלבד לימים בחודש בהם הרכב היה ברשותם. כמו כן, ובמטרה להקל על עובדים שגויסו לשירות מילואים, נקבע כי:

 1. המעסיק יכול לוודא מול העובד או מי מטעמו את החזרת הרכב, לרבות השארתו בשטח.

 2. הודעה מהעובד באשר להחזרת הרכב (או אי העמדת הרכב) יכולה להיעשות גם בדיעבד, עד 7 ימי עבודה לאחר סיום שירות המילואים.תיקון חוק עבודת נשים - דחיית מניין 60 ימים המוגנים מפני פיטורים, לאחר תום החל"ת


ביום 9.11.23 פורסם ברשומות תיקון לחוק עבודת נשים (תיקון מס'64) לפיו מניין 60 הימים שלאחר חופשת לידה ותקופות מוגנות אחרת מפני פיטורים, לאחר חופשת לידה, לגבי עובד/ת שהוצאו לחל"ת במהלך תקופה זו, יחל רק בתום החל"ת. תוקף ותחולה התיקון לחוק – החוק יחול על עובד או עובדת השוהים בחופשה ללא תשלום החל מיום ה-7.10 ועד ל-30.11 (להלן:התקופה הקובעת). כללי כזכור, על פי חוק עבודת נשים חל איסור לפטר עובד/ת בתקופה של 60 ימים, מתום חופשת הלידה, חופשה ללא תשלום מכוח החוק, שלאחר חופשת לידה וכן במשך שישה חודשים לאחר הלידה בנוגע לעובדת מניקה שנאסר עליה לעבוד במהלך תקופה זו בשל ההנקה (להלן: תקופות המוגנות מפני פיטורים). כמו כן, חל איסורים לתת הודעה מוקדמת לפיטורים במהלך תקופות אלו. בנוסף, החוק מחייב את המעסיק לקבל את העובדת חזרה לעבודה במהלך 60 הימים שלאחר התקופות המוגנות כאמור וחל איסור על המעסיק להמיר אותם בכסף. תכלית האיסור נועדה לתת לעובדת הזדמנות ממשית לחזור ולהשתלב בעבודה ולהוכיח את יכולותיה גם לאחר ההיעדרות הממושכת מהעבודה. התיקון לחוק: נקבע כי מעסיק שהוציא עובד/ת לחופשה ללא תשלום במהלך התקופה הקובעת למשך 14 ימים רצופים לפחות, והיא חלה, כולה או חלקה ב-60 הימים שלאחר התקופות המוגנות, מניין 60 הימים יחל רק בתום התקופות המוגנות. כלומר המעסיק יהיה מחוייב להשיב את העובד/ת לעבודה בתום החל"ת אם זו חלה בתקופות המוגנות למשך 60 ימים ויהיה רשאי לנקוט בהליך פיטורים רק בתום תקופה זו. היתר פיטורים – כלומר, ניתן להגיש בקשה להתיר פיטורים של עובד או עובדת שהוצאו לחופשה ללא תשלום בתקופות כאמור, והשר רשאי לתת היתר, אם הוא שוכנע כי אין קשר בין הפיטורים ללידה, לחופשת הלידה או לחל"ת לאחר חופשת לידה ובלבד שחלפו 60 ימים מתום התקופות המוגנות.


תכנית מוניטרית ממוקדת להקלת תנאי האשראי לעסקים קטנים וזעירים שנפגעו כתוצאה מהמלחמה


הוועדה המוניטרית של בנק ישראל החליטה להפעיל תכנית להקלת האשראי לעסקים קטנים וזעירים בהיקף של עד 10 מיליארד ש"ח שתופעל בגין אשראי שיינתן עד סוף חודש ינואר 2024. במסגרת התכנית, בנק ישראל יספק למערכת הבנקאית הלוואות מוניטריות לתקופה של שנתיים בריבית משתנה של ריבית בנק ישראל פחות 1.5 נקודות אחוז, כנגד הלוואות שהבנקים יעניקו לעסקים קטנים וזעירים שפדיונם נפגע בשיעור של לפחות 25 אחוזיםכתוצאה מהמלחמה, ובתנאי שממוצע הריבית על ההלוואות לאותם עסקים קטנים וזעירים לא יעלה על ריבית פריים. צעד זה נועד לסייע לעסקים קטנים וזעירים לצלוח תקופה מאתגרת זו עד לשובם לפעילות עסקית מלאה, ומתווסף לשלל צעדים שננקטו עד כה בתחום האשראי, ובראשם הפעלת המתווה הרוחבי שקידם הפיקוח על הבנקים לדחיית הלוואות למשקי בית של הבנקים וחברות כרטיסי האשראי. למידע מלא על תוכנית הסיוע בקרו באתר של בנק ישראל

הגדלת תקרת אשראי לגביית מיסי יבוא בכרטיסי אשראי נוכח המלחמה


להלן הודעה שהתקבלה מאגף חשבות מכס ומע"מ ברשות המיסים: לידיעת סוכני המכס והיבואנים: עקב מלחמת "חרבות ברזל" הוחלט במשרד האוצר וברשות המסים להגדיל את תקרת הגבייה באמצעות בכרטיסי אשראי מסכום של 35 אלף שקל לסכום של 100 אלף שקל. השינוי יחל מיום 15.11.23 ועד הסרה של מצב מיוחד מעורף.

ריכוז ההקלות וההתאמות ברגולציה ובשירות לציבור שניתנו נוכח המלחמה


משרדי הממשלה פועלים לקדם הקלות והתאמות עבור הציבור והמשק למצב הלחימה. רשות האסדרה בשיתוף מערך ההסברה הלאומי הקימו אתר מידע נגיש לציבור בו ניתן למצוא את הצעדים שנעשו ולקבל פרטים נוספים. המידע מתעדכן באופן שוטף באתר.


Comentários


bottom of page